ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - WWW.ECOPOON.BE

JURIDISCHE INFORMATIE

Overeenkomstig de artikelen III.74, III.76 en XIV.3 van het Wetboek van economisch recht wordt de volgende wettelijke informatie verstrekt over de vorm, structuur, organisatie en werking van de vennootschap:

 1. Naam: ECOPOON
 2. Rechtsvorm: SA
 3. Adres: Rue de Nazareth 11D, 4651 Battice
 4. E-mailadres: info@ecopoon.be
 5. Bedrijfsnummer: 0765.556.959
 6. Telefoonnummer: +32 87 78 53 12
 7. Bedrijfsactiviteit: Vervaardiging en verhandeling van eetbaar bestek.
 8. Verzekering: Bedrijfsaansprakelijkheid: AXA
 9. Geografische dekking: onbeperkt

PREAMBLE

De leverancier is een producent van eetbaar bestek.

De klant verklaart dat hij over de vereiste kwalificaties en vergunningen beschikt om dit type product te verdelen en op de markt te brengen en heeft zijn bedrijf aangemeld bij een erkend controleorganisme.

Klanten worden geïnformeerd dat zodra de verpakking of etikettering wordt gewijzigd, zij worden geacht het product te bereiden.

ART. I – ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ECOPOON (hierna “de Leverancier” genoemd) geleverde diensten.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle – en op de enige – verkopen die door de Klant worden gerealiseerd op de internetsite (https://www.ecopoon.be/ ) van de SA ECOPOON en annuleren en vervangen alle andere algemene voorwaarden en/of overeenkomsten tussen de Leverancier en zijn klant, of ze nu mondeling of schriftelijk zijn, later of voorafgaand aan het hoofdcontract dat tussen de Leverancier en zijn klant is afgesloten.

De voorrang en exclusiviteit van deze algemene voorwaarden is een essentieel element van het contract, dat zonder deze voorwaarden niet kan worden opgevat, tenzij de partijen er uitdrukkelijk en schriftelijk afstand van doen.

Het plaatsen van een bestelling impliceert dat de Klant deze voorwaarden vooraf aanvaardt en juist begrijpt. Om deze aanvaarding uit te drukken, moet de Klant een validatievakje aanvinken en op de knop “Mijn bestelling valideren” klikken. Door deze twee handelingen te verrichten, verklaart en erkent de Klant dat hij/zij volledig op de hoogte is van deze voorwaarden en deze volledig en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Deze algemene voorwaarden specificeren in het bijzonder de betalingsvoorwaarden.

KUNST. II – IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN KLANTEN

Om een bestelling te plaatsen, moeten klanten zich eerst identificeren door het hiervoor bestemde registratieformulier in te vullen.

De door de Klant verstrekte informatie moet juist en volledig zijn. Het e-mailadres dat in het formulier is ingevuld, wordt beschouwd als een persoonlijk adres waarnaar alle berichten van de Leverancier worden verzonden. De Klant moet er daarom voor zorgen dat het geldig is en actueel wordt gehouden.

Bij de registratie op de website kiest de Klant een identificatiecode en een bijbehorend wachtwoord. Elke bestelling die door de Klant via de website wordt geplaatst, wordt uitgevoerd met behulp van deze identificatiecode en dit wachtwoord. De login en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant onthoudt zich er daarom van deze aan derden bekend te maken of over te dragen. In elk geval wordt elke bestelling die met deze identificatiecode en dit wachtwoord wordt geplaatst, geacht te zijn geplaatst door de Klant. Deze stelt de Leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van elk gebruik van zijn identificatiecode en wachtwoord dat buiten zijn medeweten plaatsvindt en waarvan hij kennis neemt.

Aan het einde van de registratieprocedure stuurt de Leverancier onmiddellijk een bericht naar de Klant ter bevestiging van zijn registratieverzoek.

KUNST. III – AANBOD EN BESTELLING

De Klant kan online, via de online catalogus en met behulp van het daarin opgenomen formulier, een bestelling plaatsen voor elk product, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De Klant wordt op de hoogte gesteld van het niet beschikbaar zijn van het bestelde product. Om de bestelling te valideren, moet de koper deze algemene voorwaarden accepteren door te klikken waar aangegeven. Ze moeten ook het afleveradres en de aflevermethode kiezen en ten slotte de betaalmethode valideren. De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat de bevestiging van aanvaarding van de bestelling per e-mail naar de Klant is verzonden. Deze bevestiging wordt pas afgegeven nadat de Leverancier de volledige prijs heeft ontvangen.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de producten die te koop worden aangeboden. In bepaalde gevallen, met name niet-betaling, onjuist adres of een ander probleem met de account van de Klant, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de bestelling te blokkeren totdat het probleem is opgelost. Voor elke vraag in verband met de opvolging van een bestelling kan de Klant contact opnemen met SA ECOPOON via e-mail op het adres info@ecopoon.be of via het contactformulier dat beschikbaar is op de website van de Leverancier.

De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van onnauwkeurige, onnauwkeurige of onvolledige gegevens, waarbij de interpretatie van de meegedeelde gegevens geacht wordt door de Klant te zijn aanvaard.

De verbintenis van de Leverancier geldt alleen voor de leveringen die in de orderbevestiging worden beschreven.

Bevestigde bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, op straffe van terugbetaling van de gemaakte kosten.

KUNST. IV – ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

De online verstrekking van het bankkaartnummer van de Klant en de definitieve validatie van de bestelling vormen het bewijs dat de Klant instemt met de vervaldatum van de verschuldigde bedragen uit hoofde van de bestelbon en met de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde verrichtingen. In geval van frauduleus gebruik van de bankkaart van de Klant, wordt de Klant uitgenodigd om, zodra dit gebruik wordt ontdekt, contact op te nemen met de Leverancier op het volgende telefoonnummer: +32 87 78 53 12, of per e-mail op het volgende adres info@ecopoon.be of via het contactformulier op de website van de Leverancier.

KUNST. V – BEWIJS VAN TRANSACTIE

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de Leverancier worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen die tussen de Partijen hebben plaatsgevonden. Bestelformulieren en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium dat als bewijs kan worden overgelegd.

KUNST. VI – PRODUCTINFORMATIE

De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die worden weergegeven op de website van de Leverancier en waarvan wordt aangegeven dat ze door de Leverancier worden verkocht en verzonden. Ze worden aangeboden zolang de voorraad strekt. De producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. De Leverancier kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of omissies in deze presentatie. Productfoto’s zijn niet contractueel bindend.

KUNST. VII – INFORMATIE EN HERROEPINGSRECHT

Elke klacht en/of betwisting van de Afnemer tegen de Leverancier moet worden ingediend bij ontvangst van de goederen, met dien verstande dat, in geval van een levering, de aanvaarding van de levering gelijkstaat met conformiteit en goedkeuring van de verkochte goederen.

Aangezien de diensten van de Leverancier betrekking hebben op bederfelijke producten, is het duidelijk dat de producten zo snel mogelijk worden geleverd, in overeenstemming met de met de Klant overeengekomen voorwaarden, met dien verstande dat de partijen overeenkomen dat de orderbevestiging geen aanleiding kan geven tot de uitoefening van enig herroepingsrecht.

KUNST. VIII – BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN – TERUGBETALING – RESOLUTIE

Behalve in geval van overmacht of tijdens periodes waarin de online shop gesloten is, wat duidelijk wordt aangekondigd op de startpagina van de site, bedraagt de leveringstermijn, binnen de grenzen van de beschikbare voorraad, 5 tot 10 werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de koper zijn bestelling heeft geplaatst. In geval van niet-naleving van de overeengekomen leveringsdatum of -termijn zal de Klant, alvorens het contract op te zeggen, de Leverancier verzoeken om binnen een redelijke aanvullende termijn alsnog te presteren. In geval van niet-nakoming voor het einde van deze nieuwe periode kan de Klant het contract vrij opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar de Leverancier. Het contract zal als beëindigd worden beschouwd bij ontvangst door de Leverancier van deze brief, tenzij de Leverancier inmiddels heeft gepresteerd.

Als het bestelde product niet beschikbaar is, wordt de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft hij de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. De klant heeft dan de keuze om terugbetaling van de betaalde bedragen of omruiling van het product te vragen.

KUNST. IX – PRIJZEN

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. De Leverancier behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen.

Tenzij anders vermeld, zijn de leveringskosten niet in de prijs inbegrepen; deze worden extra gefactureerd en aangegeven voordat de bestelling wordt gevalideerd.

De klant is op de hoogte van de opslagvoorwaarden en de vervaldatum van de leveringen en hoeft niet bij elke levering door de leverancier aan deze voorwaarden te worden herinnerd.

KUNST. X – BETALINGSTERMIJNEN EN VERTRAGINGEN

Dit is een bestelling met een betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de Klant impliceert. Om hun bestelling te betalen, kunnen Klanten kiezen uit alle betaalmethoden die door de Leverancier beschikbaar worden gesteld en op de Website worden vermeld. De Klant garandeert de Leverancier dat hij over de nodige machtigingen beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken bij het valideren van de bestelbon. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen en alle leveringen op te schorten in geval van weigering van toestemming voor betaling per bankkaart door de officieel erkende instanties of in geval van wanbetaling. In het bijzonder behoudt de Leverancier zich het recht voor om te weigeren een levering uit te voeren of een bestelling uit te voeren van een Klant die niet volledig of gedeeltelijk heeft betaald voor een eerdere bestelling of met wie een betalingsgeschil loopt. De prijs moet volledig worden betaald op de dag dat de bestelling wordt geplaatst, met de volgende methoden: – creditcard – PayPal – cheque – bankoverschrijving.

De productie van een bestelling begint pas als de betaling is ontvangen.

KUNST. XI – LEVERINGSVOORWAARDEN

Tenzij anders bepaald, worden leveringen uitgevoerd naar de locatie die is aangegeven op de orderbevestiging. Pakketten die aan de Leverancier worden geretourneerd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, worden op kosten van de Klant opnieuw verzonden.

De koper kan op verzoek een factuur laten sturen naar het factuuradres en niet naar het afleveradres.

De goederen reizen op risico van de Klant (zelfs als de Leverancier verantwoordelijk is voor de levering en de organisatie ervan), waarbij de overdracht van het risico plaatsvindt zodra de goederen het terrein van de Leverancier verlaten.

De Klant moet zijn lokalen ter beschikking stellen om de levering mogelijk te maken. Het tijdstip van levering wordt vooraf met de Klant bepaald en bevestigd wanneer de bestelling wordt gevalideerd.

De Leverancier behoudt zich het recht voor om leveringen

KUNST. XII – LEVERTIJDEN

Tenzij uitdrukkelijk gegarandeerd op het bestelformulier, zijn de levertijden vermeld in de bijzondere voorwaarden niet bindend.

De Leverancier kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de vertraging aanzienlijk is en te wijten is aan zijn grove nalatigheid.

KUNST. XIII – LEVERINGSLOCATIES

Leveringen vinden uitsluitend plaats in België.

KUNST. XIV – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde producten en de verpakking blijven eigendom van de leverancier tot de prijs volledig is betaald.

KUNST. XV – OVEREENKOMST

De geleverde producten en hun verpakking voldoen aan de Europese en Belgische regelgeving. De klant stemt ermee in zich te onderwerpen aan de van toepassing zijnde bepalingen en deze na te leven, zonder dat de Leverancier aansprakelijk kan worden gesteld voor niet-naleving van deze bepalingen door de klant.

De geleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd door de klant, ten laatste 12 uur na levering, tenzij een nauwkeurige en gedetailleerde klacht wordt meegedeeld voor het verstrijken van deze termijn per aangetekend schrijven.

Goedkeuring heeft betrekking op alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de klant kon ontdekken op het moment van levering of binnen 12 uur na levering door zorgvuldige en serieuze inspectie.

KUNST. XVI – GARANTIE

De door de Leverancier verkochte goederen worden door de fabrikant gegarandeerd tegen alle fabricagefouten. De Leverancier is alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, tenzij hij kan aantonen dat het gebrek onvindbaar is.

Om het voordeel van de garantie te kunnen inroepen, moet de klant elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken per aangetekende brief melden binnen maximaal 12 uur na het vaststellen van de gebreken.

De aansprakelijkheid van de Leverancier is beperkt tot de vervanging van het beschadigde product, zonder dat de Leverancier aansprakelijk is voor enige terugbetaling, compensatie of schadevergoeding van welke aard en om welke reden dan ook. In dit geval zal de Leverancier de gebrekkige goederen vervangen door een identiek of gelijksoortig product dat gratis wordt geleverd, met verwijdering van de gebrekkige goederen, met uitsluiting van de ontbinding van de verkoop van de niet-defecte goederen.

De garantie is niet van toepassing op defecten of schade die rechtstreeks voortvloeien uit of optreden in het kader van een van de volgende uitsluitingen:

 • Elke nalatigheid, bedieningsfout, onjuist gebruik van de producten of, meer in het algemeen, foutief of onhandig gebruik,
 • Alle werkzaamheden of wijzigingen die aan de producten worden uitgevoerd door iemand anders dan de Leverancier,
 • Brand, waterschade, ongeval of defect aan airconditioning, kwaadwillige schade, storm, gevolgen van een storm of meteorologisch ongeval,
 • Transportschade.

KUNST. XVII-BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Leverancier is verzekerd tegen vergiftiging door AXA.

Haar aansprakelijkheid is beperkt tot €2.500.000 per schadegeval.

Als de Klant een aanvullende dekking wenst, moet er een overeenkomst worden bereikt voordat er wordt ingegrepen.

KUNST. XVIII – OVERMACHT

De Leverancier is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van een van zijn verplichtingen indien het bewijs wordt geleverd dat de niet-nakoming te wijten is aan een belemmering buiten zijn macht en dat alle redelijke stappen zijn ondernomen om de gebeurtenis die overmacht oplevert te verhelpen.

De Leverancier is ontheven van alle aansprakelijkheid zolang de reden van overmacht voortduurt.

Een geval van overmacht geeft de Leverancier het recht om leveringen op te schorten en de verkoop geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

KUNST. XIX – INTELLECTUEEL EIGENDOM

ECOPOON is de eigenaar van alle auteursrechten op de inhoud van de site www.ecopoon.be. Merken, logo’s, teksten, bestanden, afbeeldingen, foto’s, video’s, domeinnamen en alle verwante onderscheidende tekens worden beschouwd als werken van de geest waarop ECOPOON alle rechten van intellectuele en commerciële eigendom bezit.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, weergave, vertaling, verspreiding, wijziging, transcriptie voor een ander gebruik dan het privégebruik is verboden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van ECOPOON.

Elke inbreuk op de bepalingen van dit artikel vormt een inbreuk op het auteursrecht en maakt de dader burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk.

KUNST. XX – PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om te kunnen profiteren van de bij de Leverancier bestelde diensten, verstrekt de klant vrijwillig aan de Leverancier de gegevens die noodzakelijk en minimaal zijn voor de verwerking van het verzoek dat hij aan de Leverancier doet (identiteit, telefoonnummer, adres, e-mailadres, noodzakelijke maatregelen, enz.) De Klant erkent daarom uitdrukkelijk dat de verwerking van zijn/haar gegevens is gebaseerd op zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract dat rechtstreeks tussen hem/haar en de Leverancier is gesloten.

In dit verband vermeldt de Privacyverklaring van de Leverancier, waarmee de klant instemt door deze algemene voorwaarden te ondertekenen, de categorieën gegevens die door de Leverancier worden verwerkt, de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Er wordt ook uitgelegd hoe klanten hun rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens kunnen uitoefenen. De Privacyverklaring kan ook telefonisch (+32 87 78 53 12) of per e-mail(info@ecopoon.be) worden aangevraagd.

Als onderdeel van de verwerking van klantgegevens specificeert de Leverancier dat dergelijke gegevens vertrouwelijk zijn en alleen gebruikt zullen worden voor de uitvoering van het contract en de daaropvolgende wijzigingen. De klant heeft toegang tot de persoonsgegevens die door de leverancier worden verwerkt, met name om foutieve gegevens te corrigeren. Ze heeft ook het recht om gegevens te laten verwijderen waarvan de verwerking of opslag bij wet verboden is. Tot slot heeft de betrokkene het recht om het gebruik van hem of haar betreffende persoonsgegevens die met het oog op de verwerking als onvolledig of irrelevant worden beschouwd, te verbieden en om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

De klant verklaart dat alle door hem/haar verstrekte informatie juist en nauwkeurig is.

KUNST. XXI – NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere clausules.

In dat geval verbinden de partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen over het sluiten van een nieuwe clausule die hetzelfde doel nastreeft als de ongeldige clausule en die, voor zover mogelijk, gelijkwaardige gevolgen heeft, teneinde het contractuele evenwicht te herstellen.

KUNST. XXII – WAARSCHUWING

Elke afstand van een recht onder deze voorwaarden moet uitdrukkelijk schriftelijk worden vastgelegd door de partij die afstand doet van dat recht.

In het bijzonder kan geen van beide partijen zich beroepen op een stilzwijgende of mondelinge afstand door de andere partij van enig recht voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

KUNST. XXIII – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De relatie tussen de partijen wordt beheerst door Belgisch recht.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik, afdeling Luik, zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil.